BANGKOK TRAFO
เราเป็นผู้นำนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำลังไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)
VISSION
มุ่งสร้างนวัตกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
MISSION
มุ่งสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำในด้านบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อร่วมกันสร้างองค์กรนวัตกรรม
Green Products

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco friendly) พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย เริ่มต้นแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนผลิตเสร็จสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน จัดส่งถึงลูกค้ารวมถึงการจัดการของเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี

ส่วนบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราให้สำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Eco designs

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ANSI, IEEE, BS, DIN, IEC, VDE หรือ JIS ข้อกำหนดมาตรฐานในประเทศ ไทย เช่น มอก. (TIS) ข้อกำหนดมาตรฐานเฉพาะราย (Customer Standard) เช่น EGAT, MEA หรือ PEA แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบของทีมจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังอย่างประหยัด คุ้มค่า (Green value chain) ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Supply Chain

ในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาจากผู้ส่ง วัสดุ วัตถุดิบ แรงงานจากผู้ส่งมอบสีเขียว (Green Supplier) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ระบบ Paperless ตลอดจนการซื้อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบที่ดีหรือที่เรียกว่า Supplier Relationship Management (SRM) เท่านั้น

BLOG

เน้นการบริการหลังการขายให้ลูกค้า เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าทางบริษัท บางกอก อิเลคทริค พาวเวอร์ จำกัด สามารถบริการท่านได้อย่างรวดเร็วและพร้อม บริการให้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญทางด้าน หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งให้คำปรึกษา
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า มีรูปแบบที่ทันสมัยตามยุคในปัจจุบัน นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรม และการควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ เก็บข้อมูลทางสถิติ ผลการตรวจสอบและการบริการหลังการติดตั้ง
มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ควบคุมการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หม้อแปลงทุกเครื่องจะต้องผ่านการควบคุมและทดสอบประสิทธิภาพทุกครั้งในแต่ละขั้นตอนการผลิต ให้ได้หม้อแปลงที่มีคุณภาพ
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
HOME  |  ABOUT  |  PRODUCTS  |  TECHNOLOGY  |  SERVICE  |  BLOG  |  CONTACTS
มั่นใจในคุณภาพ และบริการครบวงจร บริการรวดเร็จฉับไว มั่นใจในมาตราฐาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าใช้ระหว่างซ่อม
459 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
Tel. 090-423-0888    Mail. aud.nop@gmail.com